Po co rolnikom obowiązkowe ubezpieczenie OC ?

Jak zapewne wiesz, każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników i to już od momentu objęcia gospodarstwa w posiadanie, np. wskutek kupna bądź dziedziczenia gospodarstwa.

Zastanawiasz się w jakim celu? Czy jest to konieczne? Co mi to da?

Otóż przede wszystkim to, że nie Ty sam z własnej kieszeni, lecz Ubezpieczyciel zapłaci ewentualne odszkodowanie z Twojego ubezpieczenia OC rolników. I to nie tylko wtedy, gdy sam rolnik wyrządzi komuś szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa, lecz także, gdy sprawcą jest osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie.

Ubezpieczeniem OC rolników jest zatem objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła komuś szkodę.

Jaka to może być szkoda? Np. kopnięcie lub ugryzienie przez konia hodowanego w gospodarstwie, wyrządzenie szkód przez inne zwierzęta hodowlane, uszkodzenie pojazdu lub wyrządzenie szkody osobie trzeciej przez kombajn lub inną maszynę rolniczą.

Powinieneś wiedzieć, że odszkodowanie z ubezpieczenia rolników przysługuje także wtedy, gdy szkoda powstanie w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego. Pojazdy wolnobieżne to pojazdy silnikowe, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Pojazdami wolnobieżnymi są m.in. kombajny, kosiarki samojezdne, opryskiwacze, prasy, sadzarki, sieczkarnie czy zgrabiarki.

A zatem pamiętaj, że ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego obejmuje także posiadane przez ubezpieczonego pojazdy i maszyny rolnicze. Nie ma zatem konieczności odrębnego ubezpieczenia takich pojazdów i maszyn w zakresie OC.

Powinieneś też wiedzieć, że – mimo wykupienia polisy OC – zakład ubezpieczeń nie zawsze wypłaci odszkodowanie. Ubezpieczyciel nie zapłaci odszkodowania za szkody

  • w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym;
  • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
  • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach;
  • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
  • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
  • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
  • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

To tyle na początek. Do tematu powrócimy 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *