Wypadek w rolnictwie i co dalej? Co mi się należy?

Jeżeli do dojdzie do wypadku, za które odpowiedzialność ponosi rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie, poszkodowany – w zależności od rodzaju poniesionej szkody i doznanych urazów – może wystąpić przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń lub / i rolnikowi z następującymi żądaniami.

W razie szkody majątkowej – o zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej.

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia – o zapłatę wszelkich wynikłych z tego kosztów (koszty leczenia, tj. m.in. koszty leków, porad specjalisty, operacji, rehabilitacji, sprzętu do rehabilitacji, dojazdów do lekarza, wydatki związane z odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie). Na żądanie poszkodowanego, Zakład Ubezpieczeń powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą – także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać także odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

W razie uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia poszkodowanemu przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (zadośćuczynienia ma na celu wynagrodzenie doznanych przez pokrzywdzonego cierpień, utraty radości życia, ułatwienia przezwyciężenia ujemnych przeżyć psychicznych).

O szczegółowym rodzaju i zakresie odszkodowania i zadośćuczynienia, rodzaju zgłaszanych żądań i ich zasadności w pierwszej kolejności decyduje zazwyczaj firma, w której rolnik jest ubezpieczony. Jeżeli poszkodowany nie zgodzi się z rozstrzygnięciem ubezpieczyciela, ma prawo skierowania pozwu do Sądu. Na tym etapie należy bardzo uważnie i szczegółowo określić ramy szkody i zgłaszanych żądań, aby nie narazić się na oddalenie pozwu oraz na straty finansowe związane z przegraniem sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *