Wypadki w jeździectwie od strony prawnej – nasz kolejny artykuł w „Planecie Koni”

W styczniowym numerze miesięcznika „Planeta Koni” znajdziecie mój artykuł dotyczący prawnych aspektów tematyki wypadków w jeździectwie.

Przede wszystkim zostały w nim opisane kwestie związane z odpowiedzialnością cywilnoprawną instruktorów i właścicieli ośrodków.

W skrócie – wyjaśniam, kiedy i od kogo możesz dochodzić odszkodowania za wypadek w jeździectwie.

Wskazuję także, w jakiej wysokości określić to odszkodowanie i jak go dochodzić (formalności… formalności….).

Zapraszamy do lektury i do kontaktu.

Wypadek w rolnictwie i co dalej? Co mi się należy?

Jeżeli do dojdzie do wypadku, za które odpowiedzialność ponosi rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie, poszkodowany – w zależności od rodzaju poniesionej szkody i doznanych urazów – może wystąpić przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń lub / i rolnikowi z następującymi żądaniami.

W razie szkody majątkowej – o zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej.

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia – o zapłatę wszelkich wynikłych z tego kosztów (koszty leczenia, tj. m.in. koszty leków, porad specjalisty, operacji, rehabilitacji, sprzętu do rehabilitacji, dojazdów do lekarza, wydatki związane z odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie). Na żądanie poszkodowanego, Zakład Ubezpieczeń powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą – także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać także odpowiedniej renty. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

W razie uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia poszkodowanemu przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (zadośćuczynienia ma na celu wynagrodzenie doznanych przez pokrzywdzonego cierpień, utraty radości życia, ułatwienia przezwyciężenia ujemnych przeżyć psychicznych).

O szczegółowym rodzaju i zakresie odszkodowania i zadośćuczynienia, rodzaju zgłaszanych żądań i ich zasadności w pierwszej kolejności decyduje zazwyczaj firma, w której rolnik jest ubezpieczony. Jeżeli poszkodowany nie zgodzi się z rozstrzygnięciem ubezpieczyciela, ma prawo skierowania pozwu do Sądu. Na tym etapie należy bardzo uważnie i szczegółowo określić ramy szkody i zgłaszanych żądań, aby nie narazić się na oddalenie pozwu oraz na straty finansowe związane z przegraniem sprawy.

Po co rolnikom obowiązkowe ubezpieczenie OC ?

Jak zapewne wiesz, każdy rolnik ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników i to już od momentu objęcia gospodarstwa w posiadanie, np. wskutek kupna bądź dziedziczenia gospodarstwa.

Zastanawiasz się w jakim celu? Czy jest to konieczne? Co mi to da?

Otóż przede wszystkim to, że nie Ty sam z własnej kieszeni, lecz Ubezpieczyciel zapłaci ewentualne odszkodowanie z Twojego ubezpieczenia OC rolników. I to nie tylko wtedy, gdy sam rolnik wyrządzi komuś szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa, lecz także, gdy sprawcą jest osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w gospodarstwie.

Ubezpieczeniem OC rolników jest zatem objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła komuś szkodę.

Jaka to może być szkoda? Np. kopnięcie lub ugryzienie przez konia hodowanego w gospodarstwie, wyrządzenie szkód przez inne zwierzęta hodowlane, uszkodzenie pojazdu lub wyrządzenie szkody osobie trzeciej przez kombajn lub inną maszynę rolniczą.

Powinieneś wiedzieć, że odszkodowanie z ubezpieczenia rolników przysługuje także wtedy, gdy szkoda powstanie w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego. Pojazdy wolnobieżne to pojazdy silnikowe, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Pojazdami wolnobieżnymi są m.in. kombajny, kosiarki samojezdne, opryskiwacze, prasy, sadzarki, sieczkarnie czy zgrabiarki.

A zatem pamiętaj, że ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego obejmuje także posiadane przez ubezpieczonego pojazdy i maszyny rolnicze. Nie ma zatem konieczności odrębnego ubezpieczenia takich pojazdów i maszyn w zakresie OC.

Powinieneś też wiedzieć, że – mimo wykupienia polisy OC – zakład ubezpieczeń nie zawsze wypłaci odszkodowanie. Ubezpieczyciel nie zapłaci odszkodowania za szkody

  • w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym;
  • spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
  • w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach;
  • powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
  • polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
  • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
  • wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

To tyle na początek. Do tematu powrócimy 🙂